Reklamační řád

prodávající

K-Term s.r.o.

se sídlem Nádražní 213, 267 24 Hostomice

identifikační číslo: 26420988

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125110

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

sklenarstvi-online.cz

Článek 1 Úvodní ustanovení

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
 • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží (např. uplynutím životnosti)
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

Článek 2 Uplatnění reklamace

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího
 2. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 3. V případě reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího, je kupující povinen zaslat reklamované zboží poštou na adresu uvedenou na stránce: kontakt

Článek 3 Lhůta pro uplatnění reklamace

 1. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře).
 2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.
 3. Lhůtu pro uplatnění reklamace nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží

Článek 4 Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 2. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena.

Článek 5 Jakost při převzetí

 1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tedy: – zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na výměnu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo vyměnit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Článek 6 Odpovědnost prodávajícího za vadu

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 6 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle článku 5 tohoto reklamačního řádu.
 2. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
 3. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nového zboží, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na přiměřenou slevu.

Článek 7 Vrácení zboží bez udání důvodu

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi nebo faktura.
Na základě takto vráceného zboží bude prodávajícím neprodleně zaslána celá částka za objednané zboží. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Reklamační formulář pro odstoupení od smlouvy zde: PDFWord (.docx)

Článek 8 Náklady reklamace

Zda je reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.