Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti K-Term s.r.o., IČO: 264 20 988, se sídlem Nádražní 213, Hostomice 267 24

1. Preambule

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchod www.sklenarstvi-online.cz, který je provozován společností K-Term s.r.o., IČO:264 20 988, se sídlem: Nádražní 213, Hostomice 267 24. Tytoobchodní podmínky upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje výrobků a zboží mezi K-Term s.r.o., IČO:264 20 988, se sídlem Nádražní 213, Hostomice 267 24 (dále jen „Prodávající“) a třetími osobami (dále jen „Kupující“).
1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
1.3. Individuální smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena těmto obchodním podmínkám.

2. Definice

2.1. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
2.2. Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, uzavřené mezi Prodávajícím, jako podnikatelem na straně jedné, a Kupujícím, pokud je spotřebitelem na straně druhé.
2.3. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.
2.4. Podnikatelem se rozumí:
     a) osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku;
     b) pro zákonem stanovené účely také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činnosti či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;
     c) osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti); nebo
     d) osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.
2.5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

3. Zpracování osobních údajů

3.1. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Kupující může tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
3.2. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Prodávajícího, byly zpracovány provozovatelem, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: obchod@sklenarstvi-online.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
3.3. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@sklenarstvi-online.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese provozovatele nebo Prodávajícího.
3.4. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

4.1. Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém e-shopu.
4.2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy se rozumí umístění nabízeného zboží spolu s cenou Prodávajícím na stránky e-shopu. Přijetí této nabídky se rozumí odeslání objednávky Kupujícím prostřednictvím objednávkového systému e-shopu. K uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází v okamžiku, kdy objednávka zboží dojde Prodávajícímu, tj. okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. Uzavření kupní smlouvy Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na jím zadanou e-mailovou adresu v objednávce. Toto potvrzení nemá žádný vliv na okamžik uzavření kupní smlouvy.
4.3. Takto uzavřenou kupní smlouvy lze měnit pouze na základě dohody a souhlasu obou smluvních stran. Kupující a Prodávající mohou od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit pouze ze zákonem stanovených důvodů.
4.4. Kupující může změnit nebo zrušit jím učiněnou objednávku pouze do okamžiku, než Prodávající začne plnit na základě uzavřené kupní smlouvy. Rozhodným okamžikem pro změnu nebo zrušení objednávky Kupujícím je prokazatelné doručení této změny nebo zrušení Prodávajícímu. Okamžikem, kdy Prodávající začíná plnit se pak rozumí objednání materiálu pro tuto konkrétní objednávku. V případě, že Prodávající pro tuto konkrétní objednávku materiál neobjednává, okamžikem, kdy Prodávající začíná plnit, se pak rozumí zahájení prací na konkrétní objednávce. Prodávající informuje Kupujícího o zahájení plnění prostřednictvím e-mailové zprávy. Změna stavu objednávky na „Ve Výrobě“ bude také uvedena v klientské sekci účtu Kupujícího na internetových stránkách e-shopu.
4.5. V případě jednostranné změny nebo zrušení objednávky ze strany Kupujícího dle článku 4 odst. 4.4., má Prodávající právo na náhradu vynaložených nákladů, které vznikly v příčinné souvislosti s touto změnou nebo zrušením objednávky.
4.6. Změna nebo zrušení objednávky po okamžiku, kdy Prodávající začal plnit na základě uzavřené kupní smlouvy, je možná výlučně na základě dohody a souhlasu obou smluvních stran. 
5. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
5.1. Podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (tj. například uzavřené skrze e-shop) ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku se nevztahuje na smlouvy uzavírané s podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti.
5.2. Podle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku však spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. V případě objednávky skel, zrcadel apod., které jsou vyrobeny a upraveny dle spotřebitelem zadaných rozměrů a dle zadaného způsobu zpracování, nemá tento spotřebitel právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 1829 občanského zákoníku. 

6. Technické informace

6.1. Veškeré informace uvedené na internetových stránkách www.sklenarstvi-online.cz jsou pouze informativní, nezávazné, mají pouze doporučující charakter a nejsou vyčerpávajícím popisem relevantních skutečností. Veškeré tyto informace pak představují pouze obecný subjektivní názor Prodávajícího. Při volbě zasklení a produktů je nutné vždy zohlednit veškeré konkrétní okolnosti a specifika konkrétního projektu včetně souvislosti s jeho dalšími jednotlivými prvky. Výběr jednotlivých produktů je nutné vždy nejprve konzultovat se svým projektantem. Nelze vyloučit, že s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých projektů se některé informace a doporučení ukáží jako nesprávná a neúplná. Vzhledem ke všemu uvedenému tak Prodávající nenese žádnou odpovědnost za úplnost, pravdivost a správnost uvedených informací.
6.2. Prodávající má právo odmítnutí výroby objednávky z důvodu, že objednávka nebude odpovídat vnitřním směrnicím pro bezpečnost ve výrobě. Tímto se rozumí poddimenzovaná izolační skla, či slabá síla skel s ohledem na rozměr. Kupující o tomto faktu bude v nejkratší době informován s návrhem alternativního řešení.

7. Cena a platba

7.1. Nabídka a ceny uváděné na e-shopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Aktuální dodací termíny”. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
7.2. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.
7.3. V případě, kdy je na stránkách e-shopu nebo kdykoli během vytváření objednávky skrze objednávkový systém e-shopu uvedený zjevně chybný údaj při uvádění ceny zboží, má Prodávající právo v souladu s ustanovením §1793 občanského zákoníku, požadovat zrušení uzavřené smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, ledaže Kupující doplní cenu zboží do výše v době a místě uzavření smlouvy obvyklé.
7.4. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
     a) platba v hotovosti při osobním převzetí;
     b) platba kartou při osobním převzetí (prosíme, platbu kartou na pobočce hlaste předem);
     c) platba předem bankovním převodem;
     d) GoPay;
     e) platba předem kreditní kartou;
     f) platba v hotovosti při předání;
     g) dobírkou.
     
7.5. Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

8. Dodací lhůta a podmínky dodání

8.1. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží/výrobku Kupujícímu, nebo předáním zboží/výrobku prvnímu dopravci. 
8.2. V případě převzetí zásilky od přepravce, či vlastní dopravy končí tímto okamžikem možnost reklamace poškození obsahu zásilky. V případě, že přepravce přiveze objednávku v poškozeném stavu, nikdy jí nepřebírejte!
8.3. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 60 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 7-13 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Viz stránka aktuální dodací termíny. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. V rámci efektivity dodání zboží/výrobku si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku. Dodací lhůta začíná u zboží/výrobku, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
8.4. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
     a) osobní odběr;
     b) přepravní společnost FOFR (na hmotnost zásilky);
     c) vlastní doprava;
     d) jiná přepravní společnost.
9. Práva z vadného plnění a servis
9.1. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží/výrobek při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, tj. při převzetí zboží/výrobku, byť se projeví až později. 
9.2. Kupující má povinnost zboží/výrobek podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci, tj. po převzetí zboží/výrobku, a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. 
9.3. Kupující musí právo z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží/výrobek prohlédnou a vadu zjistit, a to tak, že označí Prodávajícímu vadu nebo oznámí Prodávajícímu, jak se vada projevuje. Vadu však lze vytknou nejdéle ve lhůtě 6 měsíců od převzetí předmětu plnění.  Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl a měl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude ze strany Kupujícího právo z vadného plnění Prodávajícímu přiznáno.  
9.4. Skryté vady, tj. vady které sice existovali v době převzetí zboží/výrobku, ale projeví se až po převzetí zboží/výrobku, musí Kupující právo z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladů poté, co mohl a měl při vynaložení dostatečné péče vadu zjistit, a to nejdéle do 2 let po odevzdání zboží/výrobku. Nebude-li však vada včas namítnuta, nebude ze strany Kupujícího právo z vadného plnění Prodávajícímu přiznáno.
9.5. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí. Je-li na zboží/výrobku, na jejím obalu, v návodu připojenému ke zboží/výrobku v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží/výrobek použít, použije se pro uplatnění práva z vady tato lhůta. 
9.6. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že zboží/výrobek má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil (například nesprávným užitím zboží/výrobku v rozporu s návodem k použití apod.).
9.7. Právo z vadného plnění Kupujícímu také nenáleží
     a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
     b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
     c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; 
     d) vyplývá-li to z povahy věci. 
9.8. Prodávající neposkytuje Kupujícímu pozáruční servis.

10. Reklamační řád

10.1. Jakmile Kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a zboží/výrobek Prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
10.2. Pro uplatnění práva z vadného plnění u Prodávajícího je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura). 
10.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
     a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
     b) na odstranění vady opravou věci;
     c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
     d) odstoupit od smlouvy. 
10.4. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo uvedené v odst. 9.3. těchto obchodních podmínek zvolil při oznámení vady. Tuto volbu nelze následně měnit bez souhlasu Prodávajícího, vyjma situace, kdy Kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
10.5. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. 
10.6. Nezvolí-li Kupující své právo včas, tj. současně s oznámením vady, má práva podle článku 9.7. a 9.8. těchto obchodních podmínek (postup při nepodstatném porušení smlouvy).
10.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží/výrobku nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. 
10.8. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy dle článku 9.7. těchto obchodních podmínek, má Prodávající právo vady odstranit podle své volby opravou zboží/výrobku nebo dodáním nového zboží/výrobku. Volba Prodávajícího nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu.
11.2. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto obchodní podmínky právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.
11.3. Kupující se zavazuje poskytnou Prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro plnění jeho povinností vyplývající z uzavřené smlouvy. 
11.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku z uzavřené smlouvy třetí osobě, a to bez souhlasu Kupujícího.
11.5. V případě, že kterékoliv ustanovení uzavřené smlouvy nebo těchto obchodních podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 
11.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2021 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto obchodní podmínky je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti obchodních podmínek pozdějších.